Més de 40 dones del municipi de L’Hospitalet de Llobregat van participar en quatre sessions formatives sobre la violència masclista, organitzades per la Fundació Akwaba, amb els objectius de mostrar el marc legal en referència als seus drets com a possibles víctimes de maltractaments i matrimonis forçats, brindar assessorament laboral, i donar a conèixer els serveis existents de la ciutat i el territori d’acollida, ja que moltes d’elles eren de orígens i procedències diversos.

Les participants d’aquest projecte eren, majoritàriament, dels barris de Collblanc-la Torrassa, la Florida, Pubilla Cases i altres zones de L’Hospitalet de Llobregat en què la Fundació Akwaba treballa des de fa 27 anys brindant serveis d’acollida, formació, promoció de l’ocupabilitat, sensibilització per la justícia global a través de campanyes educatives i promoció de les persones per mitjà de les tecnologies de la informació (TIC).

Durant les sessions formatives, realitzades durant novembre i desembre de 2019, els exponents es van centrar en visibilitzar tots els tipus de violència (física, psicològica, sexual i econòmica) treballant, sobretot, en l’àmbit familiar, de parella i social o comunitari. De la mateixa manera, es va voler posar de manifest la importància del relat i el llenguatge en la legitimació i reproducció de la violència masclista.

De fet, es va incidir en la complexitat de l’fenomen de la violència masclista en dones immigrants ja que, tot i que l’arrel del problema és el mateix que les nacionals, existeixen factors que situen aquestes persones en un lloc de major vulnerabilitat, com la manca de familiars i d’una xarxa social que les recolzi en situacions de risc, la dependència legal i econòmica de l’agressor, les barreres lingüístiques i el desconeixement de la societat d’acollida.

A la Fundació Akwaba s’ha treballat la perspectiva de gènere, especialment des d’un enfocament interseccional, per mitjà del projecte en centres educatius “Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere” (http://niuniformesnietiquetes.esy.es/), i d’iniciatives d’apoderament de gènere a través de la formació.

Aquest tema és d’especial importància per a la institució. D’acord amb xifres proporcionades per BCN Antimasclista, a Catalunya, un 51,3% de dones ha patit violència masclista (excloent comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) al llarg de la seva vida. I un 25,3% de les dones, una de cada quatre, ha patit alguna agressió especialment greu durant el seu cicle vital.